fbpx
Home

Termeni si conditii

Termeni si conditii

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Nr. ………… din data ……………………

1. Părţile contractante

S.C. Inga Beauty S.R.L. (RUSSIAN ACADEMY OF NAIL DESIGN by INGA MOGA), în calitate de furnizor de formare profesională, cu sediul în Bucuresti, Strada Petre S. Aurelian , CUI: 40891809, nr. de înregistrare la Registrul Comerţului J40/4368/2019, cont IBAN: RO 23 INGB 0000 9999 0900 2582 deschis la ING Bank sucursala 13 Septembrie, reprezentata prin dna Inga Moga, denumit în continuare Furnizor

si

Dl/ Dna …………………………………………………………………………….în calitate de beneficiar de formare profesională, cu domiciliul in …………………………………………………….., str……………………………………………………… nr. ……., Bl. ………., ap……… judeţul ……………………………., tel. ………………………………… e-mail ……………………………………………………… identificat cu BI/CI seria … ..nr……………, CNP………………………………………, denumit in continuare Beneficiar.

2. Obiectul contractului

2.1 Acest contract se bazeaza pe acordul partilor si reglementeaza relatia dintre Academie si cursant, si are ca scop de a definii drepturile si obligatile reciproce, raspunderea pe perioada acestui contract si dupa terminarea lui.

2.2 Acest contract este supus legii aplicabile si este un document oficial intre partile contractante.

2.3 Durata cursului este de ……zile/saptamani din data………….….. pana in data ………………… la

Curs: ………………………………………………….

3. Conditii de eligibilitate

 Se pot inscrie la cursuri doar persoanele care indeplinesc conditiile de mai jos:

a) Varsta minima 14 ani impliniti doar dupa acordul in scris a unuia dintre parinti;

b) Nu sunt profesori in orice domeniu legat de estetica unghilor, acestia din urma au drept de inscriere la curs doar dupa declarare si plata unei taxe suplimentare de 10 ori pretul cursului!

4. Pret si modalitati de plata

a) Pretul cursului este de ________ RON si nu este purtator de TVA. Rezervarea locului se face cu plata  unui avans de 50%  _________RON. Beneficiarul poate beneficia de reduceri de pret in conformitate cu politica de oferte speciale valabila la data platii. Pentru a fi aplicabile reducerile trebuie prezentate documentele care dovedesc incadrarea beneficiarului la categoria de reducere respectiva. Taxa de curs se defineste ca fiind pretul cursului minus eventualele reduceri la care beneficiarul este eligibil conform politicii de oferte speciale.

b) In pretul cursului sunt incluse urmatoarele: prestatia lectorilor, materialele de curs, costul bazei materiale necesare organizarii cursului si pauza de cafea. Beneficiarul suporta eventuale cheltuirli de transport, cazare si masa.

c) Beneficiarul va achita taxa de curs anterior datei de incepere a cursurilor in lei la cursul BNR din ziua platii. Plata se face in contul cu numarul IBAN  RO 23 INGB 0000 9999 0900 2582  deschis la ING Bank sucursala 13 Septembrie. Toate comisioanele si / sau taxele bancare vor fi suportate de catre beneficiar. Plata se considera efectuata cand banii au ajuns in contul mai sus mentionat al S.C. Inga Beauty S.R.L. sau s-au platit cash la sediul firmei.

d) Neefectuarea platii totale inaintea inceperii cursului duce la pierderea avansului si pierderea locului la cursul inscris.

5. Drepturile si obligaţiile părţilor:

 5.1. Obligatiile furnizorului

a) să presteze serviciile de formare profesională, cu respectarea normelor legale şi a metodologiilor în materie, punând accent pe calitatea formării profesionale;

b) să asigure resursele umane, materiale, tehnice sau altele asemenea, necesare desfăşurării activităţii de formare profesională;

c) sa nu depaseasca numarul maxim de persoane la un curs (ex. Curs de Baza Gel Incepatori, Curs Perfectionare Gel, Curs de Forme – max. 6 persoane iar Cursurile de Design – max. 10 persoane)

d) să asigure finalizarea procesului de formare profesională şi susţinerea testului final de absolvire la terminarea stagiilor de pregătire teoretică şi practică si sa elibereze adeverinta/ diploma de participare sau diploma de absolvire dupa caz;

e) să nu impună beneficiarului să participe la alte activităţi decât cele prevăzute în programul de formare profesională.

5.2. Drepturile furnizorului

a) In cazul in care nu s-a intrunit numarul minim de participanti (3 persoane), furnizorul isi rezerva dreptul de a amana cursul, intrucat calitatea acestuia ar putea fi afectată. In aceasta situatie beneficiarul poate decide daca doreste sa participle la urmatorul curs programat sau sa i se returneze banii platiti.

b) Furnizorul are dreptul sa refuze beneficiarului accesul la inceperea sau continuarea cursului si implicit la examinarea finala daca acesta nu si-a indeplinit obligatiile partial sau in totalitate potrivit articolului 4.

c) Furnizorul are dreptul sa refuze beneficiarului accesul beneficiarului la orele de curs daca acesta a avut un limbaj sau comportament ofensator la adresa cursantilor sau a lectorului sau a avut un comportament de natura sa afecteze calitatea desfasurarii cursului. In acest caz beneficiarul nu va putea solicita returnarea partiala sau totala a taxei de curs.

d) Academia are dreptul de a controla respectarea contractului daca pastreaza confidentialitatea lui precum si interdictia privind distribuirea informatilor primite atat in perioada contractului cat si dupa finalizarea lui.

e) Academia isi rezerva dreptul de a-si selecta cursantii.

5.3. Drepturile beneficiarului:

a) Reprogramarea cursului la o data ulterioada: Beneficiarul poate solicita din motive personale reprogramarea cursului pentru o sesiune viitoare cu conditia anuntarii in scris sau e-mail [email protected] cu 14 zile calendaristice înainte de începerea cursului. Reprogramarea cursului se poate face o singura data.

b) Solicitarea anularii participării la curs se poate face de catre beneficiar doar prin transmiterea unei notificări scrise trimise prin e-mail cu 14 zile calendaristice înainte de începerea cursului. In acest caz sumele plătite vor fi returnate, mai puţin 35%din taxa de curs reprezentând cheltuieli administrative. În cazul în care anularea participării se va face în baza unei notificări transmise cu mai putin de 14 zile calendaristice înainte de începerea cursului, sumele plătite de beneficiar nu vor fi returnate.

5.4. Obligatiile beneficiarului

a) sa se asigure ca indeplineste conditiile de eligibilitate in conformitate cu dispozitiile articolului 3;

b) sa plateasca taxa de curs in conformitate cu dispozitiile articolului 4;

c) sa solicite confirmarea inregistrarii la curs in cazul in care nu a primit-o in termen de 48 ore de la transmiterea catre furnizor a contractului semnat si de la efectuarea platii in conformitate cu dispozitiile articolulului 4;

d) să frecventeze cursul pe întreaga perioadă in conformitate cu orarul de curs prezentat in anexa 1. Înregistrarea a mai mult de 10% absenţe din totalul orelor de curs conduce la posibila pierderea a dreptului beneficiarului de a susţine examenul de absolvire si de a primi adeverinta/ diploma de participare sau diploma de absolvire dupa caz.

e) sa isi asigure model (persoana pe care face practica) in fiecare zi de curs “Baza constructie gel incepatori” ; “Perfectionare constructie gel” sau “Curs de forme”

f) sa isi achizitioneze in prima zi de curs materialele care nu se pun la dispozitie de Academie dupa recomadarea profesorului (pensule de lucru, tipsuri, cleme, manualul de studiu)

g) să utilizeze resursele materiale, tehnice şi altele asemenea potrivit scopului şi destinaţiei acestora şi numai în cadrul procesului de formare profesională, evitând degradarea, deteriorarea sau distrugerea acestora; Beneficiarul se obliga sa achite contravaloarea bunurilor deteriorate partial sau total din culpa sa.

h) să păstreze ordinea, curăţenia şi disciplina pe parcursul frecventării cursurilor;

i) sa urmeze instructiunile TRAINAR-ului Russian Academy of Nail Design by Inga Moga;

j) sa parcurga testul final parte scrisa + parte practica si sa obtina minim Nota 7,50 – conditie obligatorie doar pentru obtinerea adeverintei de participare sau a diplomei de absolvire dupa caz.

k) Partea scrisa a testului reprezinta 25% din nota finala iar partea practica a testului 75% din nota finala.

l) Sa nu dezvaluie informatile primite in cadrul cursului respectand un regim de confidentialitate.

m) Sa nu isi insuseasca drepturile de predare si sa nu invete alte personae sau sa publice informatile invatate.

n) Sa se prezinte la ora specificata in mesajul primit si in ziua trecuta in contract cu restul de bani, astfel isi va pierde avansul platit in conformitate cu articolul 4 si locul la curs.

o)Sa plateasca despagubiri in caz de divulgarea/predarea tehnicilor invatate in cuantum de 10.000 euro.

p) Utilizarea informatilor obtinute se folosesc strict personal la locul de munca.

 6. Alte prevederi

a) Beneficiarul este de acord ca furnizorul sa stocheze si prelucreze datele cu caracter personal furnizate in conditiile respectarii legii nr 677 din 2001 sau  2016/679 (GDPR EU). Furnizorul va folosi datele cu caracter personal ale beneficiarului doar in scopul realizarii obiectului contractului.

b) Furnizorul nu emite certificat de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii Familiei si Egalitati de Sanse si Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului, acesta neputand sa se angajeze in baza lui, acesta fiind doar o diploma de recunoastere din partea Russian Academy of Nail Design by Inga Moga

7. Forţa majoră

Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul în care aceasta este dovedită în condiţiile legii. Partea care, din cauză de forţă majoră, nu îşi poate respecta obligaţiile contractuale va înştiinţa în scris cealaltă parte contractantă, în termen de cel mult 5 zile de la data încetării situaţiei de forţă majoră.

8. Soluţionarea litigiilor

Părţile contractante vor depune toate diligenţele pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce se pot ivi între ele cu ocazia executării contractului.Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu este posibilă, părţile se pot adresa instanţei de judecată competenta de la sediul furnizorului.

9. Modificarea şi încetarea contractului

Contractul poate fi modificat numai prin acordul de voinţă al părţilor, exprimat prin act adiţional la prezentul contract.

Prezentul contract poate înceta în următoarele condiţii:

a) prin realizarea obiectului contractului;

b) prin acordul de voinţă al părţilor;

c) prin rezilierea contractului in conditiile articolului 5.3. litera b) ; 5.4 litera n) sau a articolului 3. litera b)

d) În cazul în care una dintre părţi nu îşi respectă obligaţiile asumate prin contract, partea lezată poate cere rezilierea contractului.

e) In cazul distribuirii informatilor de confidentialitate.

10. Dispoziţii finale

Prezentul contract reprezintă acordul de voinţă al părţilor şi a fost încheiat astăzi, …………………., în două exemplare originale, din care unul pentru furnizor şi unul pentru beneficiar.

                    Furnizor,                                                                                                     Beneficiar,

S.C. INGA BEAUTY S.R.L.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1.  DEFINITII SI TERMENI
 
Ingamoga.ro – este denumirea comerciala a S.C. INGA BEAUTY S.R.L, persoana juridica de nationalitate romana, avand sediul social in BRASOV, STR. PRINCIPALA NR.79, Com. BECLEAN, avand numar de ordine in Registrul Comertului J08/65/2015, cod unic de inregistrare fiscala 17164040.
Vanzator – ingamoga.ro 
Cumparator – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care isi face un Cont in Site si efectueaza o Comanda.
Client – persoana fizica / persoana juridica care are sau obtine acces la CONTINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre ingamoga.ro (electronic, telefonic, etc) sau in baza unui acord de utilizare existent intre ingamoga.ro si acesta si care necesita crearea si utilizarea unui CONT.
Cont – sectiunea din Site formata dintr-o adresa de e-mail si o parola care permite Cumparatorului transmiterea Comenzii si care contine informatii despre Client/Cumparator si istoricul Cumparatorului in Site (Comenzi, facturi fiscale, etc.).
Site – domeniul www.ingamoga.ro si subdomeniile acestuia. 
Comanda – un document electronic ce intervine ca forma de comunicare intre Vanzator si Cumparator prin care Cumparatorul transmite Vanzatorului, prin intermediul Site-ului intentia sa de a achizitiona Bunuri si Servicii de pe Site.
Bunuri si Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele si serviciile mentionate in Comanda, care urmeaza a fi furnizate de catre Vanzator, Cumparatorului ca urmare a Contractului incheiat.
Campanie – actiunea de a expune in scop comercial, un numar finit de Bunuri si/sau Servicii avand un stoc limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de catre Vanzator.
Contract – reprezinta contractul la distanta incheiat intre Vanzator si Cumparator, fara prezenta fizica simultana a Vanzatorului si a Cumparatorului.
Continut
•    toate informatiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    continutul oricarui e-mail trimis Cumparatorilor de catre Vanzator prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat/colaborator al Vanzatorului, Cumparatorului, conform informatiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
•    informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de Vanzator intr-o anumita perioada;
•    informatii legate de Bunurile si/sau Serviciile si/sau tarifele practicate de catre un tert cu care Vanzatorul are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada;
•    date referitoare la Vanzator, sau alte date privilegiate ale acestuia.
Document – prezentele Termene si Conditii.
Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv posta electronica (e-mail, SMS) asupra Bunurilor si Serviciilor si/sau a promotiilor desfasurate de Vanzator intr-o anumita perioada, fara niciun angajament din partea Vanzatorului cu referire la informatiile continute de acesta.
Tranzactie – incasarea sau rambursarea unei sume rezultata din vanzarea unui Bun si/sau Serviciu de catre ingamoga.ro, Cumparatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre Vanzator, indiferent de modalitatea de livrare.
Specificatii – toate specificatiile si/sau descrierile Bunurilor si Serviciilor asa cum sunt precizate in descrierea acestora.
2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
2.1. Prin inregistrarea unei Comenzi pe Site, Cumparatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic, sms sau e-mail) prin care Vanzatorul isi deruleaza operatiunile comerciale.
2.2. Notificarea primita de catre Cumparator, dupa efectuarea Comenzii are rol de informare si nu reprezinta acceptarea Comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.
2.3. Pentru motive justificate, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica cantitatea Bunurilor si/sau Serviciilor din Comanda. Daca modifica cantitatea de Bunuri si/sau Servicii din Comanda  va anunta Cumparatorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispozitia Vanzatorului la efectuarea Comenzii si va returna suma achitata.
2.4. Contractul se considera incheiat intre Vanzator si Cumparator in momentul primirii de catre Cumparator de la Vanzator, prin intermediul postei electronice si/sau SMS a notificarii de expediere a Comenzii si a confirmarii validitatii platii.
3.  POLITICA DE VANZARE ONLINE
3.1. Accesul in vederea efectuarii unei Comenzii ii este permis oricarui Client/Cumparator.
Pentru motive justificate ingamoga.ro isi rezerva dreptul de a restrictiona accesul Clientului/Cumparatorului in vederea efectuarii unei Comenzi si/sau la unele din modalitatile de plata acceptate, in cazul in care considera ca in baza conduitei sau a activitatii Clientului/Cumparatorului pe Site, actiunile acestuia ar putea prejudicia in vreun fel ingamoga.ro. In oricare dintre aceste cazuri, Clientul/Cumparatorul se poate adresa Departamentului de Relatii cu Clientii al ingamoga.ro, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea masurilor susmentionate.
3.2. Comunicarea cu Vanzatorul se poate realiza prin interactiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de Bunuri si/sau Servicii sau comunicarea prin adresele mentionate la sectiunea “contact” din Site. Vor fi excluse din Site sau ignorate, pareri sau adresari ce contin injurii sau un limbaj neadecvat. Vanzatorul are libertatea de a gestiona informatiile primite fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta.
3.3. In cazul unui volum de trafic neobisnuit de mare provenit din partea unei retele de internet, ingamoga.ro isi rezerva dreptul de a cere Clientilor/Cumparatorilor introducerea manuala a codurilor de validare de tip captcha, in vedere protejarii informatiei din cadrul Site-ului.
3.4. ingamoga.ro poate publica pe Site informatii despre Bunuri si/sau Servicii si/sau promotii practicate de catre acesta sau de catre oricare alt tert cu care ingamoga.ro are incheiate contracte de parteneriat, intr-o anumita perioada de timp si in limita stocului disponibil.
3.5. Toate tarifele aferente Bunurilor si/sau Serviciilor prezentate pe Site sunt exprimate in lei (RON) si nu sunt purtatoare de T.V.A
3.6. In cazul platilor online Vanzatorul nu este/nu poate fi facut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Cumparator, incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca emitenta a cardului acestuia, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de RON. Responsabilitatea pentru aceasta actiune o poarta numai Cumparatorul.
3.7. Toate informatiile folosite pentru descrierea Bunurilor si/sau a Serviciilor disponibile pe Site (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala din partea Vanzatorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.
4. CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA
Vanzatorul poate cesiona si/sau subcontracta o terta parte pentru Servicii ce tin de onorarea Comenzii, cu informarea Cumparatorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vanzatorul va fi intotdeauna responsabil fata de Cumparator pentru toate obligatiile contractuale.
5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA SI INDUSTRIALA
5.1. Continutul, astfel cum este definit in preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a ingamoga.ro, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin licente de utilizare si/sau publicare).
5.2. Clientului/Cumparatorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul catre terte parti, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui Continut in orice alt context decat cel original intentionat de ingamoga.ro, includerea oricarui Continut in afara Site-ului, indepartarea insemnelor care semnifica dreptul de autor al ingamoga.ro asupra Continutului precum si participarea la transferul, vanzarea, distributia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afisarea Continutului, decat cu acordul scris expres al ingamoga.ro.
5.3. Orice Continut la care Clientul/Cumparatorul are si/sau obtine acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, in cazul in care Continutul nu este insotit de un acord de utilizare specific si valid incheiat intre ingamoga.ro si acesta, si fara nicio garantie implicit sau expres formulata din partea ingamoga.ro cu referire la acel Continut.
5.4. Clientul/Cumparatorul poate copia, transfera si/sau utiliza Continut numai in scopuri personale sau non-comerciale, numai in cazul in care acestea nu intra in conflict cu prevederile Documentului.
5.5. In cazul in care ingamoga.ro confera Clientului/Cumparatorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa intr-un acord de utilizare distinct, un anumit continut, la care Clientul/Cumparatorul are sau obtine acces in urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor continuturi definite in acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor continuturi pe site sau a perioadei definite in acord, conform conditiilor definite, in cazul in care acestea exista si nu reprezinta un angajament contractual din partea „ingamoga.ro” pentru respectivul Client/Cumparator sau oricare alt tert care are/obtine acces la acest continut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat in orice mod de pe urma acestui continut, in timpul sau dupa expirarea acordului de utilizare.
5.6. Niciun Continut transmis catre Client sau Cumparator, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobandit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligatie contractuala din partea ingamoga.ro si/sau al angajatului/prepusului ingamoga.ro care a mijlocit transferul de Continut, in cazul in care aceasta exista, fata de respectivul continut.
5.7. Este interzisa orice utilizare a Continutului in alte scopuri decat cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care il insoteste, in cazul in care acesta exista.
6. COMANDA
6.1. Clientul/Cumparatorul poate efectua Comenzi pe Site, prin adaugarea Bunurilor si/sau Serviciilor dorite in cosul de cumparaturi, urmand a finaliza Comanda efectuand plata prin una dintre modalitatile indicate expres. Odata adaugat in cosul de cumparaturi, un Bun si/sau un Serviciu este disponibil pentru achizitie in masura in care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adaugarea unui Bun/Serviciu in cosul de cumparaturi, in lipsa finalizarii Comenzii, nu atrage dupa sine inregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automata a Bunului/Serviciului.
6.2. Prin finalizarea Comenzii Cumparatorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete si adevarate la data plasarii Comenzii.
6.3. Prin finalizarea Comenzii, Cumparatorul consimte ca Vanzatorul poate sa il contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vanzator, in orice situatie in care este necesara contactarea Cumparatorului.
6.4. Vanzatorul poate anula Comanda efectuata de catre Cumparator, in urma unei notificari prealabile adresate Cumparatorului, fara nicio obligatie ulterioara a vreunei parti fata de cealalta sau fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese in urmatoarele cazuri:
6.4.1. neacceptarea de catre banca emitenta a cardului Cumparatorului, a tranzactiei, in cazul platii online;
6.4.2. invalidarea tranzactiei de catre procesatorul de carduri agreat de ingamoga.ro, in cazul platii online;
6.4.3. datele furnizate de catre Client/Cumparator, pe Site sunt incomplete si/sau incorecte;
6.5. In cazul in care Clientul/Cumparatorul solicita retragerea din Contract in cadrul termenului legal de retragere din contract, in cazul in care Comanda este achitata, Vanzatorul va rambursa suma in maxim 14 (paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Cumparator asupra deciziei sale de retragere din Contract.  Suma va fi returnata dupa cum urmeaza:
6.5.1. pentru Comenzile achitate cu card online ->prin restituire in contul din care a fost efectuata plata;
6.5.2. pentru Comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.6. Vanzatorul va putea amana rambursarea sumei pana la primirea Bunurilor/Servicilor vandute sau pana la primirea unei dovezi conform careia acestea au fost expediate, in cazul in care nu s-a oferit sa recupereze el insusi Bunurile (se va lua data cea mai recenta).
6.7. In cazul in care un Bun si/sau Serviciu comandat de catre Cumparator, nu poate fi livrat de catre Vanzator, acesta din urma va informa Clientul/Cumparatorul asupra acestui fapt si va returna in contul Cumparatorului contravaloarea Bunului si/sau Serviciului, in termen de maxim 7 (sapte) zile de la data la care Vanzatorul a luat la cunostinta acest fapt sau de la data la care Cumparatorul si-a exprimat in mod expres intentia de reziliere a Contractului.
7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURA DREPTUL DE RETRAGERE
7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din Contract următoarele:
7.1.2. contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a Contractului de către Vanzator;
7.1.3. furnizarea de conţinut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al Cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere.
7.1.4. daca a ramas mai putin de 24 de ore pana efectuarea serviciului care a fost comandat. 
7.1.5. daca nu a ajuns la ora si data stabilita pentru programamrea la salon.
8. CONFIDENTIALITATE
8.1. Informatiile de orice natura furnizate de catre Cumparator/Client Vanzatorului, vor ramane in proprietatea Vanzatorului.
8.2. Nici o declaratie publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvaluire catre terte parti nu va fi facuta de Cumparator/Client cu privire la Comanda/Contract fara consimtamantul prealabil scris al Vanzatorului.
8.3. Prin transmiterea de informatii sau materiale prin intermediul acestui site, oferiti Vanzatorului acces nerestrictionat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afisa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informatii. Sunteti, de asemenea, de acord ca Vanzatorul sa poata utiliza liber, in interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ati trimis prin intermediul Site-ului.  Ingamoga.ro nu va constitui subiect de obligatii referitoare la confidentialitatea informatiilor trimise, daca legislatia in vigoare nu prevede alte specificari in acest sens.
8.4. Prin inscrierea in baza de date a ingamoga.ro, Clientul/Cumparatorul isi ofera consimtamantul expres, in limitele legislatiei in vigoare, de a fi contactat de catre terti, parteneri ai ingamoga.ro: furnizori de servicii de marketing, alti furnizori de servicii; agentii de stat, guvernamentale sau asociatii din domeniul asigurarilor, atunci cand legislatia specifica prevede acest lucru; alte companii cu care ingamoga.ro poate dezvolta programe comune de ofertare pe piata a Bunurilor si/sau a Serviciilor, etc.
9. PUBLICITATE
9.1. Newsletterele ingamoga.ro sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de ingamoga.ro. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.
9.2. In momentul in care, Clientul isi creaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere. Optiunea cu privire la acordul emis de catre Client, poate fi modificata in orice moment, prin contactarea ingamoga.ro in acest sens.
9.3. Renuntarea la primirea Newslettere-lor de catre Client sau Cumparator se poate face in orice moment folosind legatura special destinata din cadrul oricaror Newslettere sau apeland numarul de telefon 0757.032.290;
9.4. Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document
10. FACTURARE – PLATA
10.1. Preturile Bunurilor si Serviciilor afisate in cadrul site-ului www.ingamoga.ro sunt nepurtatoare de T.V.A. conform legislatiei in vigoare.
10.2. Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in fiecare Comanda. Vanzatorul va emite catre Cumparator o factura pentru Bunurile/Serviciile livrate, obligatia Cumparatorului fiind sa furnizeze toate informatiile necesare emiterii facturii conform cu legislatia in vigoare.
10.3. Vanzatorul va transmite Cumparatorului factura aferenta Comenzii ce contine Bunuri si/sau Servicii vandute de ingamoga.ro, cu exceptia Bunurilor si/sau Serviciilor vandute de partenerii ingamoga.ro, precum şi pentru orice alte plati aferente Comenzii, exclusiv in format electronic, prin adaugarea facturii in Contul Cumparatorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail mentionata de Cumparator in Contul sau.
10.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumparatorului ii revin obligatiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informatiile si documentele aferente fiecarei Comenzi, existente in Cont.
10.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumparatorul, accesand Contul sau, va detine o evidenta a facturilor emise de ingamoga.ro, putandu-le salva si arhiva la randul sau in orice moment si in orice modalitate pe care o doreste.
10.6. Prin trimiterea Comenzii, Cumparatorul isi exprima acordul sa primeasca facturile in format electronic prin adaugarea acestora de catre ingamoga.ro in Contul sau prin intermediul postei electronice, la adresa de e-mail mentionata in Contul sau.
10.7. In cazul in care aceste informatii sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecisiopt) de ore in Cont, te rugam sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: [email protected]
11.  LIVRAREA BUNURILOR 
11.1. Vanzatorul va efectua livrarea Bunurilor / Serviciilor numai pe teritoriul Romaniei in locatia unde se afla salonul de frumusete din Str. Lebedei nr.17  Sector 1 Bucuresti.
11.2. Detaliile de livrare a Bunurilor/Serviciilor incluzand dar nelimitandu-se la timpul necesar livrarii nu constituie o obligatie contractuala din partea ingamoga.ro, fara ca vreo parte sa poata sa pretinda celeilalte daune-interese, in cazul in care oricare parte poate fi sau este prejudiciata in orice mod de pe urma incalcarii acestora.
12. GARANTII
12.1. In cazul in care apar probleme la servicile furnizate exclusiv din cauza prestatorului acestea se vor remedia gratuit in aceleasi conditi in care au fost comandate anterior in termenul prevazut de garantie (montare/intretinere unghii false + modelul aferent, termenul de garantie fiind astfel de 2 saptamani)
12.2. In cazul in care apar probleme la servicile furnizate si se constanta ca este din vina beneficiarului acestea se vor remedia contra cost conform tarifelor afisate pe site si in salon.
13. RASPUNDERE
Vanzatorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumparatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre Vanzator a oricarei din obligatiile sale conform Comenzii si pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor si Serviciilor dupa livrare.
14. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
14.1. S.C. INGA BEAUTY S.R.L („ingamoga.ro”) este inregistrata in Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 435923062277 
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 sau  2016/679 (GDPR EU) pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ingamoga.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.
14.2. Scopul colectarii datelor este: informarea utilizatorilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe ingamoga.ro, informarea utilizatorilor/clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.
14.3. Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date a ingamoga.ro, inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal sub numarul 435923062277 , si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate nelimitat teritorial si/sau temporar de catre ingamoga.ro, afiliatii si colaboratorii acestora pentru desfasurarea si/sau derularea de catre ingamoga.ro, afiliatii si colaboratorii acestora de activitati cum ar fi, dar fara a se limita la, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, de media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului. De asemenea, va dati acordul expres si neechivoc ca aceste date personale sa poate fi transferate (cedate) de catre ingamoga.ro atat afiliatilor sai precum si altei/altor entitati din tara sau strainatate.
14.4. Prin citirea prezentelor Termene si Conditii ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera